Tiktaalik audio documentary

The collection of audio recordings „Tiktaalik audio documentary“ consists of recordings of spontaneous audio interviews and a weave of sound collages from different countries of the world concerned with its surrounding environment, botany and possible green scenarios. Connections, memories, emotions, behavior patterns are strongly rooted in each space - all this can be felt in different ways, both in the natural layers of the place, in the landscape, in a public place, and in the language itself. A casual conversation, getting close to a person reveals something more than a grand narrative, and oral sources and audio layers are a great psychological portrait of events and problems. This audio documentary series aims to explore the natural contents of the environment, different perceptions, language, personal knowledge of the world, language disorders and imagination in different cultural environments (Lithuania, Mexico, United States of America). Compositions of audio recordings are made up of thematic cycles, which include the following key concepts: nature and control, environmental protection, agriculture, cultural conflict, language, public and private space. LT Audio įrašų kolekcija „Tiktaalik audio dokumentika“ tai spontaniškų audio interviu įrašai ir garso koliažų pynė iš skirtingų pasaulio šalių apie supančią aplinką, botaniką ir galimus žaliuosius scenarijus. Ryšiai, atsiminimai, emocijos, elgesio modeliai yra stipriai įsišakniję kiekvienoje erdvėje – visa tai skirtingai būdais gali būti jaučiama tiek vietos gamtiniuose sluoksniuose, peizaže, viešoje vietoje, tiek ir pačioje kalboje. Atsitiktinis pokalbis, priartėjimas prie žmogaus atskleidžia kai ką daugiau nei didysis pasakojimas, o žodiniai šaltiniai ir garsiniai sluoksniai yra puikus psichologinis įvykių ir problemų portretas. Šia audio dokumentikos serija yra siekiama skirtingose kultūrinėse terpėse (Lietuva, Meksika, Jungtinės Amerikos Valstijos) tyrinėti gamtinius aplinkos turinius, skirtingo suvokimo, kalbos, asmeninio pasaulio pažinimo, kalbos nesklandumų bei vaizduotės dalykus. Audio įrašų kompozicijos sudarytos teminiais ciklais, kurie apima šias raktines sąvokas: gamta ir kontrolė, aplinkosauga, agrokultūra, kultūrų konfliktas, kalba, vieša ir privati erdvė